CBRE Global Investors Central Europe

CBRE Global Investors Central Europe

CBRE Global Investors Central Europe

CBRE Global Investors je dceřinnou společností CBRE Group, Inc. - celosvětového lídra v oblasti komerčních realitních služeb a investic, s více než 52.000 zaměstnanci ve 370 kancelářích po celém světě.

Realizované projekty

Tvorba budgetů a forecastů v elektronické podobě a zajištění schvalovacího procesu.

Projekt Web CCS:
Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých nákladových středisek (cost centrech) od skutečnosti, provádí upřesňování pomocí prognóz. Systém byl vytvořen jako lehký klient na platformě Windows a pracuje v prostředí intranetu.

Přínosy:

 • Snížení časových nároků na pracovníky o dvě třetiny.
 • Jednoduché sledování stavu každého dokumentu.
 • Centrální správa dat.
 • Celá škála reportů usnadňující řízení a sledování nákladů firmy.

produktový list v PDF

Vyjádření klienta:

„Informační systém Web CCS, který pro nás vytvořila společnost Definity Systems je důležitý nástroj pro sledování a řízení nákladů v naší společnosti. Prostřednictvím systému Web CCS řídíme efektivně náklady jednotlivých nákladových středisek.“

Roland Bebčák
Manager Finance & Operations CZ & Slovakia
CBRE Global Investors Czech Republic, May 2008

Projekt AIS Budget

Vytvoření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Budget pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování.

Výchozí situace:

 • Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru.
 • Časově náročné ruční zadávání dat jednotlivými správci budov z lokálních systémů.
 • Nutnost ručního počítání, vyplňování a úpravy dat.
 • Nemožnost konsolidace a porovnávání rozpočtů více budov.
 • Problémy s přenosem excelovského souboru.
 • Prodlevy a konfliktní situace ve schvalovacím procesu.
 • Celková časová náročnost vzhledem k nutné součinnosti mnoha stran.

 Řešení:

 • Převedli jsme současný proces tvorby budgetu pomocí Excel dokumentů do námi navrženého informačního systému AIS Budget.
 • Systém využívá centrální databázi s využitím dat z lokálních systémů správců budov.
 • Implementovali jsme nové funkce zkvalitňující proces tvorby a správy rozpočtu (např. algoritmus predikce příjmů). 

Přínosy:

 • Řešení umožňující konsolidované a srovnávací reporty.
 • Standardizace výpočtů, procesu a správy budgetu, díky zavedení workflow.
 • Zvýšená efektivita vyplňování a úprav rozpočtu, díky algoritmu predikce příjmů.
 • Snížení spravovaných položek až o 30 %.
 • Možnost on-line propojení s dalšími spolupracujícími informačními systémy.

produktový list v PDF

Projekt AIS Report

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě.

Výchozí situace:

 • Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem.
 • Stávající databáze MS Access již přestávala výkonově stačit, odezvy aplikace byly až v desítkách sekund.
 • Nebyl důsledně oddělen nájemní kontrakt od nájemní jednotky, což znemožňovalo detailní filtrování a porovnávání dat.
 • Přibývaly problémy s přenosem a synchronizací dat mezi budovami a centrálou.
 • Vývojář již neměl dostatečnou kapacitu na opravy, správu a požadavky na další rozvoj systému.

Řešení:

 • Provedli jsme detailní analýzu původního systému a jednoznačně nazvali splývající pojmy a podchytili procesy týkající se systému a na ně navázanou logiku, výpočty a validace.
 • Navrhli jsme databázi s důsledným oddělení byznysových entit (budova / kontrakt / jednotka) pro detailní filtrování a porovnávání dat.
 • Do systému byly zapracovány nové požadavky jako např. pokročilejší kontrola údajů, predikce budoucnosti, interaktivní plánky, sběr fotodokumentace, zlepšení ergonomie a nástroj pro tvorbu uživatelských reportů.

Přínosy:

 • Snížení náročnosti kontrol reportovaných hodnot díky automatizovaným validacím.
 • Krátké odezvy aplikace přinesly podstatné zrychlení zadávání a reportování údajů.
 • Systém nyní shromažďuje o 30% více dat.
 • Přechodem na nový systém proběhla náprava historických dat.
 • Je umožněna tvorba vlastních reportů a v nich detailní fitrování a porovnávání hodnot.
 • Systém se dále rozšiřuje v dostatečné kapacitě vývojářů.

„Před šesti lety se naše společnost rozhodla najít zkušeného dodavatele pro vývoj našich SW řešení. Definity Systems jsme si vybrali, protože na rozdíl od jiných, neslíbily nemožné, ale pečlivě nám pomohli dopracovat zadání. Odborníci z Definity Systems provedli velmi sofistikovanou analýzu systému. Odstranili nelogičnosti doplnili chybějící části a prokázali, že jsou schopni pracovat rychle a produkovat kvalitní výsledky. Proto jsme si pro další vývoj projektu vybrali právě Definity Systems."

Karel Zeman
Head of Asset Management Poland
CBRE Global Investors Poland, September 2015

Webová aplikace HRA pro personální oddělení

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet.

Více informací o aplikaci HRA.

Reference

Mobilní aplikace MobTIS je určená pro servisní techniky. Eviduje informace o prvotním uvedení daného zařízení do provozu, jeho pravidelné údržby, prohlídky, případně eventuální poruchy přístroje a kontroly stavu z pohledu záruky. Servisní technik má tak přehledné informace o...

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky. Zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Sdružení evropský tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků, využívá IS Sport Edit, pro kompletní proces od zadání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Projektu se účastnila celá řada tiskových agentur...

Společnost Program Health Plus hledala partnera, který by ji pomohl vyvinout a zpřístupnit klientům bezpečně, ale přitom jednoduše, data svých lékařských zpráv, výsledků vyšetření i doporučených léků, umožnit hlídat termíny návštěv lékaře, dokonce i pomoci řešit některé...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?