Plánovací laboratorní software (případová studie)

18. 10. 2019

Spolupráce ECT a DEFINITY Systems vedla k vytvoření zakázkového informačního systému Lab Management Software, který výrazně usnadnil spolupráci mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří.

1.ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Společnost Emerson Climate Technologies, s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a montáží zařízení pro klimatizační jednotky, chladicí zařízení a tepelná čerpadla pro obytné budovy a pro průmyslové aplikace. V rámci vývojového oddělení nových klima kompresorů se potýkala s problémem plánování kapacit na testovacích lokacích a stanovištích, kde dochází k sestavení prototypového výrobku a následně k ověření jeho vlastností za pomoci specializovaných nástrojů charakteristických omezenou dobou dostupnosti. Verifikace parametrů prototypu probíhá na základě přesného zadání od vývojových inženýrů a je z většiny unikátní pro každé jedno sestavení prototypu klima kompresoru. V rámci navrhovaného řešení bylo tedy nutné vyřešit jak otázku plánování omezených zdrojů testovací laboratoře, tak nastavit a sjednotit způsob předávání zadávací dokumentace od inženýrů k obsluze testovacích zařízení.

2.NÁVRH ŘEŠENÍ

Vzhledem ke specifickým požadavkům na funkční vlastnosti dodávaného řešení bylo zadavatelem (Emerson Climate Technologies, s.r.o.) rozhodnuto o poptávce zakázkového SW řešení. Definity Systems jako první krok vytvořila systémovou analýzu vycházející především z propracovaných excelových souborů využívaných pro plánování kapacit v Emersonu před zavedením nového systému. Nezbytnou součástí analytického dokumentu byl logicky i popis hlavních procesů rozdělených podle typu činnosti na testovací a netestovací projekt (tj. sestavení prototypu bez testování, výměna chladiva, údržba zařízení apod.). Kromě toho došlo také k identifikaci všech základních entit (tučně zvýrazněné výrazy v následujícím odstavci) vstupujících do procesu plánování testu klima kompresoru a popsání jejich vlastností s odrazem do budoucího informačního systému.

Způsob plánování vytížení testovací laboratoře po jednotlivých inženýrských projektech se ukázal jako optimální návrh řešení problému. Spojuje v sobě možnost komunikace, předávání si informací o zadání (checklist) a zodpovědnosti za aktuální stav mezi vývojovým oddělením a testovací laboratoří a zároveň podle zadaných parametrů (testovací kondice) testu je možné naplánovat potřebu konkrétních testovacích zařízení a alokovat jejich čas včetně obsluhy (testovací lokace a stanoviště). Samotný klima kompresor (testovací objekt) může být sestaven v rámci laboratoře před zahájením testu nebo lze plánovat s již dodaným kompletním výrobkem (konkurenční produkt, externí zakázka apod.).

Každý projekt má pro přesnější plánování rozdělen životní cyklus do sedmi fází (viz obr. 1) a sledování času probíhá v této úrovni. Cílem návrhu je samozřejmě nejen plánovat s ohledem na aktuální vytížení testovacích zařízení, ale také evidovat skutečnou dobu trvání a následně v rámci řízení projektů vyhodnocovat jejich efektivitu. Pracovníci v laboratoři mají možnost zaznamenat komplikace vzniklé v procesu testování do aplikace a to včetně délky prostoje a upřesnění důvodu jeho vzniku. Vznik takové situace vyvolá automatické přepočítání plánu a systém notifikuje příslušné uživatele.

Obr. 1 – Diagram procesu testovacího projektu

V plánovacím algoritmu se uvažuje jak s pevně ukotvenými projekty (prioritní zakázky, pevně stanovená údržba zařízení), tak i s omezeným pracovním fondem definovaným prostřednictvím nepracovních dnů (celozávodní dovolená, státní svátky atd.). U dlouhodobých projektů nevyžadujících přímý dohled obsluhy je možné uplatnit výjimku v plánovači a nastavit režim 24/7.

3.REALIZACE ŘEŠENÍ

Výsledně dodaná aplikace integrovaná do prostředí Emersonu (zahrnuje propojení s jejich výrobním systémem, doménovým serverem a napojení na API vybraných testovacích zařízení) staví na vizualizaci plánování kapacit prostřednictvím kalendáře (obr. 3) a přehledném ovládacím rozhraní s online dostupností aktuální dat o testování jak pro inženýry, tak i pracovníky testovací laboratoře (obr. 2). Vyhodnocení a výsledky provedených testů lze zaznamenávat buď přímo do definované struktury projektu nebo přiložením výstupních souborů z testovacích zařízení.

Obr. 2 – Detailní informace z formuláře testovacího projektu (plánování a vstupní podmínky testu)

Samozřejmostí je rozsáhlá míra uživatelské konfigurace systému čítající například správu a definici testovacích stanovišť a lokací, možnost definice opakovaných testovacích postupů pomocí šablon nebo evidenci nepracovních dní v daném roce pro správnou funkčnost plánovacího algoritmu. Uživatelsky lze rovněž řídit úroveň aplikačních notifikací sloužících pro eskalaci nutnosti lidského zásahu do plánování či blížící se milníky v rámci testovacích projektů.

Součástí aplikace jsou exporty dat do požadovaných formátů (xls, pdf), jak nad hromadnými přehledy, tak i pro jednotlivé projekty. Systém právování umožňuje uživatelům přiřazovat role v procesu plánování a usnadňuje tím definování zodpovědnosti na konkrétní pracovníky.

Obr. 3 – Vizualizace plánovaných projektů na vybraných testovacích stanovištích

 

 


zpět

Reference

Mobilní aplikace MobTIS je určená pro servisní techniky. Eviduje informace o prvotním uvedení daného zařízení do provozu, jeho pravidelné údržby, prohlídky, případně eventuální poruchy přístroje a kontroly stavu z pohledu záruky. Servisní technik má tak přehledné informace o...

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky. Zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Sdružení evropský tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků, využívá IS Sport Edit, pro kompletní proces od zadání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Projektu se účastnila celá řada tiskových agentur...

Společnost Program Health Plus hledala partnera, který by ji pomohl vyvinout a zpřístupnit klientům bezpečně, ale přitom jednoduše, data svých lékařských zpráv, výsledků vyšetření i doporučených léků, umožnit hlídat termíny návštěv lékaře, dokonce i pomoci řešit některé...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?